Background-image
 

Vedtægter for foreningen Skoler i Indien

På foreningens stiftende generalforsamling, den 09. juni 2010, som blev afholdt i Havnegade 23 i Vejle blev følgende vedtægter vedtaget.

§1

1.1 Foreningens navn er:
• Skoler i Indien
og har hjemsted i Vejle Kommune


§2

2.1 Skoler i Indien er et non- profit- venskabs- projekt, der har til formål økonomisk at hjælpe skoler, lærer og børn med såvel skole- penge og uddannelse - dog primært til lærer

2.2 Skoler i Indien vil forblive et non profit projekt, der har til opgave at hjælpe, medmennesker i Indien og efter devisen – hjælp til selvhjælp

2.3 Skoler i Indien projektet er baseret på hjælp til selvhjælp og er et direkte privat initiativ mellem mennesker i Danmark og Indien og har derfor minimale og gennemskuelige administrative omkostninger. Kontingentpengene øremærkes til forbedringer på skoler, løn til hjælpelærer, skolepenge og uddannelseshjælp til børn fra ringe økonomiske kår.

§3
3.1 Medlemmer kan optages iblandt alle, der ønsker at tilslutte sig punkt 2.1 og 2.2

3.2 Det årlige kontingent bestemmes individuelt af medlemmerne, dog minimum for kr. 100 pr. måned.

3.3 Kontingentet løber i et år fra indmeldelses- dato og betales forud pr. kvartal, halve eller hele år.

3.4 Såfremt et medlem er i restance i over tre måneder bliver medlemmet automatisk ekskluderet.

§4
4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

4.2 Bestyrelsen kan genvælges.


§5

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse skal ske med en måneds varsel. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsen beretning for den forløbne tid
- Fremlæggelse af regnskab
- Fremlæggelse af kommende projekter
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af bestyrelse
- Eventuelt

§ 6
6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med simpelt flertal, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.

§ 7
7.1 Forandringer af vedtægterne kan vedtages på ordinær generalforsamling med simpelt flertal

7.2 Opløsning af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling hvis mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for. Foreningens midler overgår i tilfælde af opløsning til Vada Kadambady School.


Første bestyrelse:
Formand: Vibeke Bang
Næstformand: Robin Medenwaldt
Kasserer: John Schmidt

Nuværende bestyrelse:

Formand: Vibeke Bang
Næstformand: Robin Medenwaldt
Kasserer: John Schmidt


Skoler i Indien
Havnegade 23,
DK-7100 Vejle
Tel. +45 4077 6898
www.skoleriindien.dk
info@skoleriindien.dk
CVR. Nr. 32950531


Foreningen Skoler i Indien · Stiftsvej 9 · 7100 Vejle · Tlf. 4077 6898 · info@skoleriindien.dk